Wybierz miasto
Konkurs Logowanie / Rejestracja
Znajdujesz się w ogólnopolskim wydaniu.

Regulamin konkursu

2012-10-18

Par. 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu na „Studencie, jak mieszkać” jest: firma Mind Media Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Świdnicka 19; kod pocztowy 50-066 posiadający NIP numer 8971761384, REGON numer 021237958 zwany dalej Organizatorem
2. Partnerem Konkursu na „Studencie, jak mieszkać” jest:  Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-324 Poznań, przy ul. Marcelińskiej 90, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268796 zwany  dalej Partnerem

2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.

3. Konkurs trwa od godziny 11:00:00 dnia 22 października 2012 r. do godziny 23:59:59 dnia 22 listopada 2012 r.

4. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej  https://konkurs.dlastudenta.pl i http://www.otodom.pl/dla-studenta

6. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie zdjęcia prezentującego najciekawszy element wyposażenia studenckiego mieszkania, którym zostanie zdjęcie uczestnika konkursu, na które internauci wyślą największa ilość SMS-ów.

7. Osobie, która w czasie trwania Konkursu wyśle, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, najwięcej SMS-ów na zdjęcia, zostanie również przyznana nagroda.
8. Przez pojęcie System określa się platformę internetową dostarczaną przez firmę Bildpresse do obsługi konkursów sms-owych.

Par. 2. Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna.

2.  Konkurs SMS przeznaczony jest dla użytkowników sieci PLAY, ORANGE, T-MOBILE, PLUS GSM, HEYAH, SAMI SWOI, 36i6,

3. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Partnera, a także osoby będące ich: małżonkami, wstępnymi, zstępnymi, rodzeństwem, powinowatymi w linii prostej, jak również osoby pozostające z tymi pracownikami we wspólnym pożyciu albo związani z nimi węzłem przysposobienia lub kurateli.
5. Wysłanie przez uczestnika wiadomości SMS jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż wyraża on zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

5. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej  https://konkurs.dlastudenta.pl

Par. 3. Zasady Konkursu SMS

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie od godziny 11:00:00 dnia 22 października 2012 r. do godziny 23:59:59 dnia 22 listopada 2012 r.  wysłać wiadomość SMS pod numer 71051 o treści STANCJE.XX (gdzie litery XX oznaczają numer zdjęcia, na które zostaje oddany głos).

2. Po otrzymaniu wiadomości SMS - zgłoszenia, System  odsyła do uczestnika potwierdzenie otrzymania wiadomości SMS.

3. Każdy uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy.

4. Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Wiadomości SMS wysłane w sposób, który nie pozwolą zidentyfikować uczestnika jako abonenta numeru telefonu, z którego wysłano wiadomość SMS, nie biorą udziału w Konkursie.

5. Koszt wysłania każdej wiadomości SMS w Konkursie wynosi 1 zł netto (1,23 zł brutto).
6. Uczestnicy zamieszczający zdjęcia w konkursie mogą głosować na własne zdjęcia.
7. Uczestnik konkursu, którego zdjęcie zdobyło 1 miejsce w konkursie może równocześnie zostać nagrodzony jako osoba, która wysłała najwiekszą ilość sms-ów.

Par. 4. Zasady dodawania zdjęć

1. Dodanie zdjęcia do konkursu odbywa się poprzez zalogowanie do społeczności portalu dlaStudenta.pl - Akademika (http://akademik.dlastudenta.pl/ ) i dodaniu zdjęcia w Galerii Specjalnej - Konkurs Studencie jak mieszkać?

2. Przez dodanie zdjęcia do konkursu „Studencie, jak mieszkać”,  Uczestnik konkursu zezwala Organizatorowi i Partnerowi konkursu na wykorzystywanie zdjęcia do jego własnych celów bez konieczności podawania autora zdjęcia oraz pytania go o zgodę, w tym do jego publikacji w ramach serwisu otodom.pl należącego do Partnera.

3. Dodane zdjęcie nie może naruszać praw autorskich innych osób, nie może być dodane wbrew woli osoby, której wizerunek znajduje się na zdjęciu, nie może naruszać powszechnie obowiązujących norm społecznych.

3a. Zabronione jest dodawanie zdjęć niezwiązanych z tematyką konkursu. Wszystkie zdjęcia, które nie dotyczą przedmiotu konkursu, będą niezwłocznie usuwane, a sms-y oddane na te zdjęcia przepadają. Ostateczna decyzja o usunięciu zdjęcia należy do Organizatora Konkursu.

4. W przypadku naruszenia postanowień pkt. 3  par. 4 oraz pkt 3a par. 4, Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęcia.

5. W przypadku usunięcia zdjęcia, wysłane na to zdjęcie SMS-y przepadają, a ich koszt nie zostaje zwrócony osobom, które te SMS-y wysłały.

6. Internauci mają prawo zgłaszać uwagi na temat zamieszczonych zdjęć, szczególnie gdy naruszają ich dobra osobiste na adres e-mail : marketing@dlastudenta.pl

Par. 5. Nagrody

1. Fundatorem nagród dla internautów wysyłających SMS oraz dla osób, która wykonały zdjęcia nagrodzone w Konkursie Studencie jak mieszkać ?, jest Partner i Organizator Konkursu.

2. Nagrodami w Konkursie, dla osób które zamieściły zdjęcia, są nagrody rzeczowe:

2.1. iPad o wartości brutto: 2035,65 zł – ufundowany przez Partnera - nagroda dla osoby która dodała zdjęcie, na które została wysłana największa liczba sms-ów - 1-sze miejsce w konkursie „Studencie, jak mieszkać”

2.2. Głośniki o wartości brutto: 155,00 zł – ufundowane przez Partnera  - nagroda dla osoby która dodała zdjęcie, na które została wysłana  druga co wielkości liczba sms-ów -  2-gie miejsce w konkursie „Studencie, jak mieszkać”

2.3. Zestaw bateria zewnętrzna do notebooka oraz pokrowiec na notebooka : 100,00 zł – ufundowany przez Organizatora -  nagroda dla osoby która dodała zdjęcie, na które została wysłana  trzecia co wielkości liczba sms-ów -  3-cie miejsce w konkursie „Studencie, jak mieszkać”

3. Nagrodą w Konkursie, dla osoby, która wysłała największą ilość SMS-ów jest nagroda niespodzianka ufundowana przez Organizatora.

4. W przypadku zaistnienia przewidzianego przepisami prawa obowiązku uiszczenia podatku  dochodowego od osób fizycznych z tytułu nagród związanych z Konkursem, Partner i Organizator przyzna dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej wysokości podatku obciążającego zdobywcę tej nagrody, tj. równowartość 11,11% wartości nagrody, która zostanie przeznaczona na zapłatę podatku. Przed wydaniem nagród Partner i Organizator pobierze od zdobywcy nagrody podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z przepisami  prawa. Pobór podatku zostanie dokonany poprzez potrącenie podatku z nagrodą  dodatkową, o której mowa powyżej
5. Warunkiem otrzymania nagrody opisanej w paragrafie 5 pkt. 2.1, jest wypełnienie przez Laureata protokołu odbioru nagrody. Niespełnienie wskazanego warunku skutkuje zobowiązaniem do zapłaty na rzecz Partnera kary umownej w wysokości 10% wartości otrzymanej Nagrody, w terminie 14 dni od daty wezwania.

6. Przyznane w konkursie nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na ich równowartość pieniężną.

7. Wyłonienie laureatów będzie miało miejsce nie później niż 14 dni po zakończeniu Konkursu.

8. Wyłonienie laureatów wśród osób wysyłających SMS lub dodających zdjęcia nastąpi w siedzibie Organizatora w obecności komisji składającej się z 3 osób - przedstawicieli Organizatora.

9. Laureaci zostaną poinformowani o uzyskaniu prawa do nagród telefonicznie na numer telefonu komórkowego, z którego laureat wysłał wiadomość SMS, lub też na adres e-mail podany przy rejestracji przy dodawaniu zdjęcia.

10. W przypadku braku odpowiedzi na wiadomość SMS lub e-mail otrzymany od Organizatora z zawiadomieniem o nagrodzie w terminie nie później niż 14 dni po zakończeniu Konkursu lub odmowy wskazania danych umożliwiających identyfikację uczestnika lub podania niepełnych danych, nagrody przypadają na rzecz Organizatora.

11. Laureat nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osoby trzecie. Laureat ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

12. Administratorem danych osobowych oraz zdjęć udostępnianych przez uczestników jest Organizator i Partner.

13. Przez wysłanie SMS lub dodanie zdjęcia, uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. Ustaw z 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

14. Wyniki Konkursu, w tym imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania laureatów Konkursu wraz z ewentualnymi odredakcyjnymi komentarzami mogą być publikowane przez Organizatora na stronach http://dlastudenta.pl  oraz przez Współorganizatora na stronach http://www.otodom.pl oraz profilu otoDom.pl w serwisie http://www.facebook.com

15. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych laureat ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub żądania usunięcia.

16. Odbiór nagród możliwy będzie w siedzibie portalu we Wrocławiu przy ul. Świdnickiej 19 lub też nagrody zostaną wysłane pocztą na adres wskazany przez zwycięzców konkursu.

Par. 6. Reklamacje

1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia jego laureatów.

2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Organizatora. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika, składającego reklamację.

Par. 7. Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:  

• wiadomości SMS nie będą wysyłane z komputera lub z aplikacji komputerowych podłączonych do telefonu komórkowego,
• niewykorzystywania usług dodanych do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez operatora, Organizatora i Współorganizatora lub twórców usług dodanych, w tym do celów komercyjnych i politycznych.

2. Organizator nie ma obowiązku weryfikacji danych wskazanych przez osobę biorącą udział w Konkursie z danymi abonenta telefonu komórkowego, z którego zostało wykonane połączenie.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telefonicznych (w tym SMS-owych) określonych w niniejszym Regulaminie, jak również za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione.

 

Ciekawe artykuły
Dodaj do:
  • Wykop
  • Flaker
  • Elefanta
  • Gwar
  • Delicious
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • Google
  • Yahoo

PARTNER KONKURSU

otodom.pl
FB dlaMaturzysty.pl reklama